[เคล็ดลับ] ค้นหา Port ที่เสียบอยู่ บน Mikrotik Switch ด้วย Mac Address ของอุปกรณ์ปลายทาง

[เคล็ดลับ] ค้นหา Port ที่เสียบอยู่ บน Mikrotik Switch ด้วย Mac Address ของอุปกรณ์ปลายทาง

หลายคนถามผมว่า เราสามารถหา Port ที่อุปกรณ์ชนิดนี้เสียบอยู่ได้ไหม ว่าเสียบอยู่ Port อะไร บน Mikrotik Switch

ง่ายมากครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับ

  1. ให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ปลายทางเสียบอยู่ และสามารถใช้งานได้ตามปกติ
  2. ให้กดเข้าไปยัง Bridge (1)

3. คลิกเลือกที่ Tab Host (2)

4. กรอกหมายเลข Mac Address ลงในช่อง (3) โดยใช้ เครื่องหมาย “:” ในการขั้นแบ่งชุดตัวเลข เช่น 00:11:22:33:44:FF

5. จะเห็น Interface และหมายเลข Vlan ที่ Mac Address ของอุปกรณ์ที่เราต้องการหา ปรากฏอยู่ดังภาพ (4)

มี Comment เพิ่มเติมจาก อาจารย์ Supadej Sutthiphongkanasai

เราสามารถดูได้ว่า สาย LAN ที่เราเสียบไปยังปลายทางนั้น ทำงานได้ปกติหรือเปล่า โดยดูจากค่า Flag ในหน้า Interface ได้นะครับ R หมายถึง Running ส่วน S หมายถึง Slave นะครับ ถ้ามีแต่ S แสดงว่า สาย LAN ที่เราเสียบ ยังไม่ทำงานนะครับ ต้องมีตัว R ขึ้นด้วย แบบในภาพ